Projekty


 

Inkluze MŠ Heřmánek

Název projektu: Podpora inkluze v Mateřské škole Heřmánek

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000668

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Délka realizace: 12 měsíců

Výše podpory: 326 508 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Projekt si klade tyto základní cíle:
- poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s OMJ,
- poskytnout dočasnou podporu interkulturního pracovníka dětem s OMJ a jejich rodičům,
- rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností,
- podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

Aktivity:

- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
1. setkání: 21. 11. 2018 16:00-18:30 na téma prezentace aktivit projektu s Ing. Olgou Černou 
Obsah setkání: c
o je inkluze, přístup školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, diskuse o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury a prezentace školy v oblastech zaměření projektu inkluze.

2. setkání: 20. 03. 2019 16:00-18:30 na téma prezentace aktivit projektu s Ing. Olgou Černou
Obsah setkání: jak probíhá realizace projektu a stanovených jednotek v MŠ Heřmánek, rozdíl při práci s žáky s OMJ po zrealizování aktivit projektu, jaké další aktivity v rámci tohoto projektu budeme realizovat, diskuse zúčastněných.

- Komunitně osvětové setkání 2 hodinové
1. setkání: 20. 12. 2018 16:00-18:30 "Jak slavíme Vánoce u nás a jinde" s paní Mgr. Lucií Vidovićovou z Masarykovy univerzity v Brně

2. setkání: 08. 04. 2019 15:00-17:30 "Jak slavíme Velikonoce u nás a jinde" s paní Mgr. Lucií Vidovićovou z Masarykovy univerzity v Brně

- Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku

- Interkulturní pracovník na 14x10 hodin
 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. 

 

 

 

 

 

Šablony MŠ Heřmánek

Název projektu: MŠ Heřmánek 23 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003822

Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019

Délka realizace: 12 měsíců

Výše podpory: 247 420 Kč
 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 16 hodin.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 
Kalendář akcí
Celý výpis akcí